Meny
Meny

Sida söker en Enhetschef tillika säkerhetschef som vill bidra till att utrota fattigdomen i världen, ref 97/20

Stockholm Sida 2017-05-01 Sista ansökningsdag: 2020-06-02

Är du en driven ledare som vill utveckla Sidas strategiska och systematiska säkerhetsarbete?

Sida söker nu en enhetschef, tillika säkerhetschef, med intresse och engagemang för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och vars ledarskap är grundat i värderingar såsom professionalism, tillit, och mod.

Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa.

För att stärka myndighetens säkerhetsarbete bygger vi nu upp en ny enhet. Vi söker därför dig som vill ta dig an ett mycket intressant uppdrag där du får leda en ny enhet och utveckla Sidas säkerhetsarbete.

Vi erbjuder en utmanande och omväxlande ledarskapsroll inom säkerhetsområdet där förmågan att leda i förändring är en viktig del. Sida är en modern myndighet med stort engagemang och kunnande. Vi ser säkerhetsarbetet som ett viktigt verktyg för att nå verksamhetens mål. Kraven på ett välfungerande säkerhetsarbete har under senare år ökat samtidigt som säkerhetsutmaningarna ur ett verksamhetsperspektiv blivit allt mer komplexa. Säkerhetsutmaningarna är i hög utsträckning sammankopplade med den dagliga verksamheten och genomförandet av biståndet i våra samarbetsländer.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Vi söker dig som vill leda ett modernt säkerhetsarbete för ett effektivt internationellt utvecklingssamarbete. Enhetens uppdrag är att aktivt stödja och utveckla Sidas arbete inom informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet inklusive säkerhetsskydd på myndigheten.

Enheten ger råd till verksamheten och verksledningen i säkerhetsfrågor samt samordnar, analyserar och följer upp säkerhetsarbetet på Sida. Enheten bidrar till att Sidas anställda har tillgång till nödvändig kompetens och information inom säkerhetsområdet, inklusive informationssäkerhet och krishantering. En viktig del i enhetens arbete är att koordinera Sidas säkerhetsarbete med Utrikesdepartementet, utlandsmyndigheterna och andra relevanta myndigheters arbete inom området.

Som chef och ledare har du ett övergripande personal- och verksamhetsansvar och leder och styr arbetet på enheten. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap som skapar handlingsutrymme och förutsättningar för enhetens medarbetare att uppnå ett gott självledarskap. Med ditt ledarskap bidrar du till en öppen, modig och tillitsskapande kultur som hela tiden strävar efter resultat och ett högt värdeskapande.

Sidas säkerhetsarbete har vuxit snabbt de senaste åren och bedöms fortsätta öka. Givet att säkerhet har hög prioritet bildas en ny Enhet som ska få ansvar för verksamhetsområdet

Sedan några år tillbaka är säkerhetsarbetet och medarbetarna placerade inom avdelningen för HR och Kommunikation, vilket kan komma att förändras. Enhetens organisatoriska placering utreds för närvarande.

Som enhetschef ingår man i avdelningens ledningsgrupp. Därutöver rapporterar säkerhetschefen direkt till verksledningen (GD och ÖD). GD har enligt förordningen det övergripande ansvaret för säkerheten på Sida, inklusive säkerhetsskyddet.

Uppdraget som enhetschef, tillika säkerhetschef innebär:

Leda och utveckla Sidas strategiska och systematiska säkerhetsarbete samt operativt hantera och utföra arbetsuppgifter i säkerhetsorganisationen.

Mer konkret innebär det:

 • Leda utvecklings- och förändringsarbete inom enheten och inom säkerhetsområdet, i linje med Sidas vision och verksamhetsmål.
 • Leda och planera Sidas säkerhetsarbete för att säkerställa att relevant lagstiftning och interna regler efterlevs.
 • Samordna och leda Sidas arbete med säkerhetsskydd, såsom säkerhetsanalys, säkerhetsskyddsåtgärder, beslut om säkerhetsprövning och säkerhetsskyddsavtal.
 • Sörja för ett effektivt säkerhetsarbete där tydliga processen, instruktioner och rutiner finns implementerade i verksamheten.
 • Representera Sida när frågor kring säkerhet diskuteras mellan Sida, Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna och andra externa parter samt vid behov agera talesperson för myndigheten i säkerhetsfrågor.
 • Ge råd till verksledningen i säkerhetsfrågor samt hålla verksledningen underrättad.
 • Planera, organisera och följa upp enhetens verksamhet samt personalansvar och ansvar för att leda, coacha och skapa förutsättningar för utveckling av enhetens fn tre medarbetare.
 • Utföra operativt arbete kopplat till informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet.

Kvalifikationer

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet

 • Erfarenhet av att bygga upp systematiskt säkerhetsarbete samt leda förändring och utveckling inom området med tydliga resultat och genomslag i organisationen.
 • Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete utomlands och helst i miljöer med säkerhetsutmaningar.
 • Erfarenhet av att leda under extraordinära omständigheter och krisberedskapsarbete
 • Gedigen erfarenhet av att arbeta i en ledande roll
 • Erfarenhet av att bidra till att stärka anställdas kunskaper, medvetenhet och agerande i säkerhetsfrågor.
 • Kompetens inom informationssäkerhet, personsäkerhet och fysisk säkerhet.
 • Kunskap inom relevant lagstiftning för säkerhetsskydd, informationssäkerhet dataskydd och offentlighets- och sekretess.

Förmågor   

 • Du har mycket goda ledaregenskaper och är trygg och tydlig i din ledarroll och trivs med att motivera och engagera medarbetare mot gemensamma mål.
 • I kriser och stressfyllda situationer har du mycket god förmåga att hantera dina egna känslor och har förmåga att på ett betryggande sätt kommunicera, leda andra och fatta omdömesgilla beslut.
 • Mycket god förmåga att planera, följa upp och utveckla verksamhet samt skapa delaktighet, förståelse och samsyn.
 • Mycket god förmåga att skapa, utveckla och vårda tillitsfulla relationer och nätverk inom och utanför organisationen.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och formulera budskap
 • Mycket god analytisk och strategisk förmåga

Personliga egenskaper  

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Det innebär att du har ett välutvecklat självledarskap, är tydlig, har god självkännedom och medveten om dina drivkrafter och vad som motiverar dig som ledare. Du är också trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är strategisk, resultatinriktad, och har lätt för att prioritera och fatta beslut och vågar tänka i nya banor och omvärdera beslut. Du har också god förståelse för behovet av att bedriva ett aktivt och strategiskt säkerhetsarbete i samarbete med aktörer utanför den egna organisationen och att anpassa säkerhetsarbetet till förändringar i omvärlden.

Meriterande

 • Tidigare chefserfarenhet, t ex som Informationssäkerhetschef och/eller Säkerhetsskyddschef.
 • Genomgått MSBs kurs för säkerhetskyddschefer
 • Erfarenhet av kriskommunikation
 • Erfarenhet och pedagogisk förmåga för kompetensutveckling inom säkerhetsområdet
 • Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation
 • Erfarenhet från myndighet
 • Erfarenhet av och förståelse för internationellt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete inom juridik och förvaltningsrätt.
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska

Placering

Befattningen är placerad på Sidas huvudkontor i Stockholm.

Om Sida

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är Alla människors rätt och möjlighet till ett värdigt liv.

Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning tillämpas.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 97/20 .

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Överdirektör Marie Ottosson, 08-698 54 73, Avdelningschef för HR och Kommunikation Julia Norinder, 08-698 40 06 eller Chefsrekryterare Lennart Söderbäck, 08-698 45 68 

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 2 juni 2020.

Sida välkomnar alla sökande och värdesätter de dimensioner mångfald tillför verksamheten.