Meny
Meny

Chef till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref 145/20

Härnösand SPF Sista ansökningsdag: 2020-11-29

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är en integrerad del av Sidas verksamhet. SPF fungerar som ett centrum för kunskap, kapacitetsutveckling och innovation, med partnerskap och Agenda 2030. SPF bidrar mer allmänt till Sveriges det internationella genomförandet av Agenda 2030, vilket kräver att man ständigt fördjupar kunskap om utvecklingssamarbete och ett ökar samarbete mellan utvecklingsaktörer såsom myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, filantroper och akademin.

Sida ska bidra till att uppnå det av riksdagen fastställda målet för internationellt bistånd; att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Som ett led i detta arbete finansierar Sida program/projekt där svenska aktörer stöder kapacitetsutvecklande insatser i samarbetsländer. Ägandeskapet för kapacitets-utvecklingen ligger hos partnerorganisationerna i dessa länder.

På SPF anordnar Sida utbildning för aktörer som är involverade i svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd för att stärka genomförandet av det svenska biståndet. Det handlar främst om svenska aktörer från civilsamhället, myndigheter, näringslivet och akademin samt i förlängningen deras internationella partner. SPF:s utbildningscenter i Härnösand samordnar och genomför dessa utbildningar både när det gäller fysiska såsom digitala kursar.

De kapacitetsutvecklande insatserna handlar om att stärka genomförande organisationers organisatoriska kapacitet inom tematik och metoder som är relevanta för utvecklingssamarbetet, så att de kan driva förändring och på så sätt stärka det svenska biståndets genomslag i Sidas samarbetsländer.

SPF utarbetar och genomför även förberedelseutbildning och kompetensutveckling för akademiker inom ramen för de så kallade individuella resursbasprogrammen; JPO, SARC, SDP, UNYV, JPD och BBE. De individuella resursbasprogrammen möjliggör tjänstgöring inom FN, EU och i Sidas samarbetsländer.

Enheten ansvarar också för handläggning av ett urval av insatser under de två strategier som nämns ovan med ett särskilt fokus på svenska aktörers informations- och kommunikationsinsatser i Sverige. Stödet syftar till att sprida kunskap om svenskt utvecklingssamarbete och stimulera till diskussion och debatt.

Enheten är del av Sidas avdelning för Partnerskap och Innovation och består av 14 medarbetare. Läs mer om Sida, avdelningen och vår verksamhet på SPF på sida.se

Mer informatoin om SPF hittar du här 

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här

Chefsansvaret

Enheten har numera en väl utvecklad och etablerad verksamhet. Vi söker dig som ska ta ytterligare steg i att leda enheten framåt. Du är dels skicklig på att kommunicera och föra ut enhetens verksamhet i olika fora (såväl internt som externt) och dels skapa utrymme för verksamheten att utvecklas ytterligare. Under ditt ledarskap tas nya och innovativa steg för att skapa en ännu bättre arena och kvalitativa mötesplatser och utbildningar för alla utvecklingssamarbetets aktörer.

Du är stationerad i Härnösand men förväntas vara på huvudkontoret i Stockholm i genomsnitt en till två dagar per vecka. Alternativt är du villig att pendla från din hemort till Härnösand och vara på SPF minst 3 dagar per vecka.

Som enhetschef förväntas du leda och fördela arbetet på SPF och samtidigt, som del av avdelningens ledningsgrupp, bidra aktivt till avdelningens ledningsarbete. Din förmåga att kunna hantera dessa båda perspektiv är viktigt i rekryteringen.

Du förväntas ha tillräcklig ämneskunskap inom det område du ska leda. Det vill säga, att kunna avgöra vad som ska göras men samtidigt skapa förutsättningar för anställda att utveckla sina kompetenser.

Du har förmåga att fatta beslut och lägger tid på genomförande och inte minst uppföljning - ditt engagemang för verksamhetens resultat, kostnadseffektiva lösningar, och "ordning och reda"- frågor är viktigt. I detta ingår att du är väl förtrogen med de lagar, förordningar och regelverk som styr Sidas verksamhet.

Du förväntas bidra till en öppen, samarbetsinriktad, ansvarstagande och respektfull kultur, där ömsesidig tillit är en grundpelare.

Du är ansvarig inför avdelningschefen för att din enhet levererar mot överenskomna mål, för att budgeten hålls och för att medarbetares kompetens tillvaratas och utvecklas.

Du uppfyller de förväntningar på Sidas chefer som tydliggjorts i Sidas chefspolicy.

Arbetsuppgifter

 • Coacha och samordna medarbetarna inom enheten inkl. skapa utrymme för kreativitet och nytänkande
 • Tillsammans med medarbetarna utveckla Sida Partnership Forum till en kvalitativ och tidsenlig verksamhet som svarar mot de behov som utvecklingssamarbetet kräver
 • Externt och proaktivt representera och föra ut enhetens verksamhet (både inom Sida och till externa aktörer)
 • Säkerställa en helhetssyn för verksamheten trots att den består av olika delar
 • Leda, utveckla och samordna arbetet inom ramen för enheten
 • Ansvara för enhetens mål- och resultatstyrning, budget samt uppföljning
 • Säkerställa kvalitet. Detta inbegriper bland annat:
  - att eftersträva hög kostnadseffektivitet
  - att relevant tematik och relevanta metoder får genomslag i verksamheten
  - att beredning av insatser följer regelverk (såväl externa som Sidas interna regelverk)
  - att risk för korruption minimeras
 • Följa upp, utvärdera och sammanställa enhetens gemensamma arbete
 • Skapa utrymmen för gemensamt lärande
 • Inneha fullt personalansvar och utföra ett gott ledarskap för enhetens medarbetare
 • Bidra till en öppen, samarbetsinriktad, ansvarstagande och respektfull kultur
 • Säkerställa relevant bemanning, kompetensplanering och utveckling för dina medarbetare, samt ett sammantaget effektivt samarbete såväl inom enheten som med andra delar av avdelningen och organisationen
 • Delta aktivt i avdelningens ledningsgrupp

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Erfarenheter och kunskaper

 • Minst tre års erfarenhet i en ledande roll, antingen som projektledare eller chef
 • Erfarenhet av arbete i en internationell miljö inom ett eller flera av områdena långsiktigt utvecklingssamarbete/humanitärt arbete/konfliktmiljöer
 • Erfarenhet av självständigt arbete och av förändringsledning
 • Kunskap om intern styrning och kontroll
 • Kunskaper om för enheten relevanta ämnesområden

Förmågor

 • Förmåga att kommunicera organisationens mål, driva frågor och skapa engagemang kring verksamhetens inriktning
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper där du visat god förmåga att leda andra och tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga
 • Du har god förmåga att prioritera, delegera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter
 • Du har förmågan att utveckla goda samarbetsrelationer, såväl över enhetsgränser som med externa partners
 • Du är kreativ, initiativrik och har god analytisk förmåga

 Meriter

 • Erfarenhet av arbete kopplat till pedagogisk verksamhet
 • Förankring och brett kontaktnät bland utvecklingssamarbetets aktörer (och/eller humanitära aktörer i Sverige)
 • Erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser

Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och fatta beslut samt mycket god förmåga att skapa delaktighet, förståelse och en samsyn kring frågor som rör helheten.

Som ledare är du tydligt med att ditt viktigaste uppdrag är att, med ett strategiskt förhållningssätt och en lyhördhet, driva avdelningens/enhetens arbete med att förbättra vardagen för de allra fattigaste. Med ditt ledarskap verkar du för en öppen, modig och samskapande kultur med tydligt mångfaldsfokus i alla processer. Du är en duktig kommunikatör som har lätt för att skapa förtroende.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Sida tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Omfattningen är fyra år med möjlighet till förlängning.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 145/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Alan AtKisson eller Maria Stridsman 08-698 50 00. Har du frågor om processen kontakta chefsrekryterare Nicklas Wennblom. 

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 29 november