Meny
Meny

Verksamhetscontroller till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 164/20

Härnösand SPF Sista ansökningsdag: 2020-12-07

Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas utbildningscenter i Härnösand, en viktig mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor inom det internationella utvecklingssamarbetet. SPF organiserar/faciliterar förberedande och fördjupande utbildningar samt mötesplatser för dialog med syfte att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Målgruppen är svenska aktörer inom utvecklingssamarbetet (myndigheter, civila samhället, näringsliv och akademi) och deras partner. Dessutom ansvarar SPF för förberedelseutbildningar och stöd till personer som rekryterats till multilaterala, bilaterala och regionala biståndsorgan (JPO/BBE/SARC/JPD). SPF handlägger också informationsbidrag till svenska partner aktiva inom utvecklingssamarbetet.

Verksamhetscontrollern ska bistå enhetschefen vid Sida Partnership Forum med råd och stöd i arbetet för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och för att utveckla och leda det löpande arbetet med intern styrning och kontroll på enheten med särskilt fokus på den finansiella styrningen. Verksamhetscontrollern har en nyckelroll i enhetens arbete med kvalitetssäkring.

Som verksamhetscontroller har du även en viktig roll i hur Sida ansvarar för biståndsmedel. Du arbetar nära medarbetare och chef och har en aktiv roll i biståndsinsatsernas planering och genomförande genom att ge råd och stöd.

Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet, analytisk förmåga och pedagogisk kompetens.  Vi ser att du har förmåga till helhetssyn, förmåga att planera långsiktigt och strategiskt, god samarbets- och initiativförmåga och god kommunikationsförmåga. Vidare präglas ditt arbete av god administrativ förmåga och noggrannhet.

Befattningen som verksamhetscontroller har sin tillhörighet vid Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand men kan även komma att tas i anspråk av andra enheter och nätverk inom Sida. SPF i Härnösand är en egen enhet inom Sida och består av 14 medarbetare. Ansvarig för verksamheten är enhetschefen som rapporterar till chefen för avdelningen för Partnerskap och Innovation vid Sida i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Bistå enhetschefen med budgetering och uppföljning av kursgårdsverksamheten och enhetens förvaltningskostnader samt ha ett övergripande ansvar för arbetet med uppföljning av hyreskontrakt, kontakter med hyresvärd och andra frågor kopplade till kursgården
 • Bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete genom att utveckla, utbilda och förankra metoder för planering och uppföljning samt samordna genomförandet
 • Leda enhetens arbete med intern styrning och kontroll och ta initiativ till förändringsarbete inom området
 • Medverka i beredning och uppföljning av insatser avseede bl.a:
  • bedömning av samarbetspartners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system mm)
  • avtalsutformning
  • finansiell planering och uppföljning
  • riskanalys och riskhantering
  • uppföljning och kvalitetssäkring av insatser
 • Delta i arbetet med att utveckla intern styrning och kontroll inom avdelningen och inom Sida
 • Bidra till vidareutveckling av controllerns roll och arbetssätt
 • Delta i Sidas anti-korruptionsarbete
 • Medverka vid upphandlingar inom enheten
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk utbildning morsvarande minst 3 års heltidsstudier med relevant innehåll, företrädelsevis inom finansiering, redovisning eller revision, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Språk

 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Minst fyra års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning.
 • Minst fyra års erfarenhet av intern styrning och kontroll samt kvalitetssäkring.
 • Erfarenhet av analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter
 • Erfarenhet av arbete med riskbedömning och anti-korruption

Meriter

 • Erfarenheter av arbete inom statlig/offentlig förvaltning.
 • Erfarenheter av utvecklingssamarbete i internationell miljö.
 • Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska är meriterande.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde april 2021. Provanställning tillämpas

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 164/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Kristina Rudström, tfn 08-698 51 66 eller Maria Melbing, 08-698 40 96.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 7 december 2020.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.